Cel konfefencji

Adresaci konferencji

Wykładowcy konferencji

Program konferencji

Miejsce konferencji

 

Wydział Pedagogiczny Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu
zaprasza do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej p. t.

Psychologiczno-społeczne implikacje starzejącego się społeczeństwa w najbliższych latach

Konferencja wpisuje się w naukowe, społeczne i instytucjonalne narastanie zainteresowań rozwiązywaniem problemów życiowych ludzi starszych.

Cel konferencji

Motywem zorganizowania trzeciej konferencji na powyższy temat jest chęć inspiracji społeczeństwa do większego zainteresowania się rozważaniami, praktycznymi działaniami wobec "ludzi później dorosłości", "opuszczonego gniazda", których w Polsce po 60 roku życia obecnie funkcjonuje ponad sześć milionów. A przecież nasz stosunek do ich życiowych problemów jest wskaźnikiem cywilizacyjno-człowieczego rozwoju społeczeństwa. Konferencja sama w sobie nie rozwiąże żadnych praktycznych zagadnień, ale może stać się jedną z okazji do refleksji nad procesem starzenia się, jeżeli nie Kogoś to może samego siebie.

Adresaci konferencji

Organizatorzy serdecznie zapraszają osoby zainteresowane wzbogaceniem wiedzy, poglądów dotyczących procesów rozwojowych człowieka starszego, jego duchowości, oczekiwań, potrzeb. Zaproszenie bezpośrednio kierujemy również do pracowników Ośrodków Pomocy Społecznej, Centrów Pomocy Rodzinie, a także studentów z zakresu opieki i gerontologii. Uczestnictwo w konferencji może być pożyteczne dla każdego, kto dąży do ułożenia sobie poprawnych relacji z osobami starszymi.

Wykładowcy konferencji

Referaty na konferencji wygłoszą naukowcy z wielu polskich Uczelni, specjaliści z zakresu pedagogiki, psychologii, socjologii, gerontologii i nauk medycznych. Wszyscy referenci profesjonalnie zajmują się teorią i badaniami dotyczącymi rozwoju, wizerunkiem i funkcjonowaniem człowieka w procesie jego starzenia się.

Referaty przedstawione na konferencji zostaną opublikowane w wydaniu pokonferencyjnym.

Program konferencji

Sobota, 20 września 2008 r.

Otwarcie konferencji

9:30 - prof. dr hab. Marian Duczmal Rektor WSZiA w Opolu

Wykłady

10:00-10:30 - prof. dr hab. Adam A. Zych - Egzystencjalne niepokoje i zagrożenia starości

10:30-11:00 - prof. zw. dr hab. Lucyna Frąckiewicz - Starość w placówkach pozarodzinnych - wybór czy konieczność?

11:00-11:30 - s. prof. dr hab. Maria B. Pecyna - Sacrum wiecznego pokolenia 60+

11:30-12:00 - przerwa

12:00-12:30 - prof. dr hab. Zofia Szarota - Senior w procesie kształcenia

12:30-13:00 - dr n. med. Donata Kurpas - Kształcenie do profesjonalizmu terapeutycznego i opiekuńczego

13:00-13:30 - mgr Harry Duda - Starość nie radość - rozważania ulotne

13:30-14:00 - przerwa

14:00-14:30 - mgr Zdzisław Markiewicz - Potrzeby i możliwości spełniania oczekiwań ludzi starszych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu

14:30-15:00 - mgr Dorota Piechowicz - Wolontariusze 50+

15:00-15:30 - prof. dr hab. Stanisław Rogala - Zakończenie konferencji

 

Miejsce konferencji

Wyższa Szkoła Zarządzania
i Administracji w Opolu
Wydział Pedagogiczny
ul. Ozimska 63
45-368 Opole
tel. 077 402 16 00

Osoba odpowiedzialna za organizację konferencji:
Stanisław Rogala
e-mail: srogala@uni.opole.pl