Odbiorcy

Cele projektu

Konferencja

Warsztaty

Ramowy program

Terminy

Opłata konferencyjna

Zgłoszenie udziału

Komitet naukowy

Komitet organizacyjny

Adres do korespondencji

Wyższa Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu
we współpracy z Kołem Naukowym Studentów Pedagogiki WSZiA
i Opolskim Formum Organizacji Socjalnych
oraz przy finansowym wsparciu Budżetu Województwa Opolskiego w Ramach Małych Grantów dla Uczelni Województwa Opolskiego na Zadania Dydaktyczno-Naukowe

Zaprasza
do uczestnictwa w dniach 7 i 8 listopada 2011 r.
w projekcie

W POSZUKIWANIU OPTYMALNYCH ODDZIAŁYWAŃ
PROFILAKTYCZNYCH I RESOCJALIZACYJNYCH
W ŚRODOWISKU LOKALNYM

Realizując niniejszy projekt Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu wzbogaca walor edukacyjny uczelni oferując studentom opolskich szkół wyższych możliwość uczestniczenia w seminarium naukowym oraz  warsztatach specjalistycznych, które umożliwiają im zdobycie kluczowych kompetencji niezbędnych na rynku pracy. Uzupełnieniem projektu jest publikacja naukowa, która jako kompendium wiedzy na temat profilaktyki i resocjalizacji, w szczególny sposób podkreśli dokonania w tych dziedzinach na poziomie lokalnym Województwa Opolskiego.

Odbiorcy:

Niniejszy projekt adresujemy do studentów, doktorantów, nauczycieli, pracowników naukowi oraz tych, którzy na co dzień zajmują się działalnością profilaktyczną i resocjalizacyjną. Będą Oni mogli podzielić się swoimi spostrzeżeniami na konferencji oraz wydać swoje referaty w publikacji naukowej. Ponadto dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów przewidziane są warsztaty.

 

Cele projektu:

Głównym celem projektu jest wzmocnienie wśród studentów zachowań prospołecznych i prozdrowotnych, umiejętności niezbędnych w poruszaniu się na rynku pracy oraz podniesienie atrakcyjności edukacyjnej uczelni poprzez promocję oddziaływań profilaktycznych i przedstawienie dobrych praktyk z zakresu oddziaływań  resocjalizacyjnych.

Cele operacyjne natomiast to: zdobycie, poszerzenie i ugruntowanie wiedzy teoretycznej dotyczącej profilaktyki społecznej w tym profilaktyki rówieśniczej, zdobycie umiejętności niezbędnych w poruszaniu się na rynku pracy oraz z zakresu przedsiębiorczości i pomocy rówieśniczej, wymiana poglądów i zaprezentowanie doświadczenia z zakresu profilaktyki i resocjalizacji na poziomie lokalnym województwa opolskiego, integracja środowisk uczelni województwa opolskiego, integracja podmiotów zajmujących się profilaktyką oraz resocjalizacją w województwie opolskim, ukazanie różnych form działalności profilaktycznej oraz resocjalizacyjnej w środowisku lokalnym województwa opolskiego, stworzenie nowych pomysłów i rozwiązań w kwestii profilaktyki i resocjalizacji.

Konferencja

Konferencja W poszukiwaniu optymalnych oddziaływań profilaktycznych i resocjalizacyjnych w środowisku lokalnym odbędzie się w dniu 7 listopada 2011r. Proponujemy umieszczenie swojego wystąpienia w jednym z poniższych obszarów:
- Profilaktyka w środowisku lokalnym.
- Profilaktyka rówieśnicza.
- Resocjalizacja instytucjonalna.
- Resocjalizacja w środowisku otwartym.
Szczegółowa tematyka obrad w poszczególnych sekcjach zostanie opracowana na podstawie zgłoszonych referatów i komunikatów.

Referaty przedstawione na konferencji zostaną wydane w publikacji naukowej. Informacje szczegółowe dotyczące redakcji artykułu zostaną zamieszczone w późniejszym komunikacji po weryfikacji zgłoszeń.

Ramowy program konferencji przedstawia się następująco:

9:00 - Uroczyste rozpoczęcie
9:15-11:00 - Sesja plenarna
11:00-11:30 - Przerwa na kawę
11:30-14:00 - Praca w sekcjach
14:00-14:30 - Podsumowanie pracy w sekcjach

Warsztaty

Dzięki warsztatom dotyczącym umiejętności niezbędnych podczas rekrutacji oraz autoprezentacji, a także twórczej przedsiębiorczości osoby biorące udział w projekcie podniosą poziom kompetencji niezbędnych na rynku pracy. Ponadto  warsztaty z zakresu profilaktyki rówieśniczej zachęcają studentów do podejmowania działań wolontarystycznych z zakresu promocji zachowań prozdrowotnych i prospołecznych. Poprzez stanie się wolontariuszem i działania profilaktyczne studenci stają się bardziej atrakcyjni dla przyszłych potencjalnych pracodawców. Także studenci, którzy biorą udział w realizacji projektu uczą się umiejętności zarządzania projektami, które w dzisiejszych czasach są niezwykle przydatne.
Tematyka warsztatów przeznaczonych dla młodzieży ponadgimnazjalnej i studentów:
- umiejętności niezbędne podczas rekrutacji oraz autoprezentacji,
- także twórczej przedsiębiorczości,
- profilaktyka rówieśnicza.

Terminy:

Przysyłanie zgłoszeń wraz z propozycjami tematów wystąpień do 25 maja 2011r..

Weryfikacja przesłanych zgłoszeń do 30 maja 2011r..

Dostarczenie artykułów do druku do 30 lipca 2011r..

Konferencja 7 listopada 2011 r.

Warsztaty 8 listopada 2011 r.

Opłata konferencyjna:

Uczestnictwo w konferencji jest bezpłatne.

Zgłoszenia

Prosimy o przysyłanie zgłoszeń za pomocą umieszczonego na stronie formularza. Formularz ten pozwala na zgłoszenie uczestnictwa w obydwu wydarzeniach, jak również tylko w jednym z nich. Po wypełnieniu formularza powinni Państwo otrzymać drogą e-mail potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia i wpisania na listę uczestników, jeżeli informacja ta nie dotrze do Państwa w okresie do 2 tygodni prosimy o poinformowanie o tym fankcie wysyłając e-maila na adres pedagogika@poczta.wszia.opole.pl, a w tytule wiadomości proszę wpisać: KONFERENCJA-Reklamacja.

Komitet naukowy

Prof. zw. dr hab. Franciszek Marek
Prof. zw. dr hab. Zenon Jasiński
Prof. zw. dr hab. Stanisław Kaczor
Dr Dorota Kowalska
Dr Dariusz Widelak

Komitet organizacyjny

Mgr Katarzyna Błońska
Mgr Mirosław Hanulewicz
Mgr Sławomir Śliwa - sekretarz konferencji

Adres do korespondencji:

Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu
Wydział Pedagogiczny
ul. Ozimska 63
45-368 Opole
tel. 077 402 16 14
mail: pedagogika@poczta.wszia.opole.pl

Dziekan Wydziału Pedagogicznego WSZiA w Opolu
Prof. zw. dr hab. Franciszek Marek