Ogólnopolska Konferencja Naukowa Psychologii Rozwoju Człowieka - Opole, 22-23 września 2006 r.

 

Cel konfefencji

Adresaci konferencji

Wykładowcy konferencji

Program konferencji

Kontakt

 

Wydział Pedagogiczny Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu
oraz
Instytut Nauk Pedagogiczny Uniwersytetu Opolskiego
zapraszają do udziału
w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Psychologii Rozwoju Człowieka p. t.

Psychologiczno-społeczne uwarunkowania procesu starzenia się człowieka

Konferencja wpisuje się w społeczne i instytucjonalne narastanie zainteresowań rozwiązywaniem problemów życiowych ludzi starszych.

Cel konferencji

Motywem zorganizowania konferencji na powyższy temat była chęć inspiracji społeczeństwa do większego zainteresowania się rozważaniami, praktycznymi działaniami wobec "Ludzi wolnego czasu", "opuszczonego gniazda", których w Polsce po 60 roku życia obecnie funkcjonuje ponad sześć milionów. A przecież nasz stosunek do ich życiowych problemów jest miarą cywilizacyjno-człowieczego rozwoju społeczeństwa. Konferencja sama w sobie nie rozwiąże żadnych praktycznych zagadnień, ale może stać się jedną z okazji do refleksji nad procesem starzenia się, jeżeli nie Kogoś to może samego siebie.

Adresaci konferencji

Organizatorzy serdecznie zapraszają osoby zainteresowane wzbogaceniem wiedzy, poglądów dotyczących procesów rozwojowych człowieka starszego, jego duchowości, oczekiwań, potrzeb. Zaproszenie bezpośrednio kierujemy również do pracowników Ośrodków Pomocy Społecznej, Centrów Pomocy Rodzinie, a także studentów z zakresu opieki i gerontologii. Uczestnictwo w konferencji może być pożyteczne dla każdego, kto dąży do ułożenia sobie poprawnych relacji z osobami starszymi.

Wykładowcy konferencji

Referaty na konferencji wygłaszają naukowcy z wielu polskich Uczelni, specjaliści z zakresu pedagogiki, psychologii, socjologii, gerontologii, nauk społecznych i medycznych. Wszyscy referenci profesjonalnie zajmują się teorią i badaniami dotyczącymi rozwoju, wizerunkiem i funkcjonowaniem człowieka w procesie jego starzenia się.

Referaty przedstawione na konferencji zostaną opublikowane w wydaniu pokonferencyjnym.

Program konferencji

Piątek, 22 września

Otwarcie konferencji
10:00 - prof. dr hab. Marian Duczmal Rektor WSZiA w Opolu

Wykłady:
10:30-11:00 - prof. zw. dr hab. Robert Rauziński: Społeczno-demograficzne konsekwencje procesów starzenia się ludzi na przykładzie Śląska Opolskiego.
11:00-11:30 - prof. dr hab. Adam A. Zych: Czynniki płci i rodzaju a międzywymiarowość starzenia się i starości.

11:30-12:00 - przerwa

Wykłady:
12:00-12:30 - prof. dr hab. Andrzej Szmajke: Czy brzydkie jest stare? Czy stare jest brzydkie?
12:30-13:00 - s. prof. dr hab. Maria B. Pecyna: Grupa krwi kluczem do otwierania tajemnic długowieczności.

13:00-15:00 - przerwa

Wykłady:
15:00-15:30 - prof. dr hab. Romuald Derbis: Wiek a inne wyznaczniki życia człowieka .
15:30-16:30 - prof. dr hab. Danuta Socha, prof. dr hab. Stanisław Socha: Aktywność fizyczna a proces starzenia się.

 

Sobota, 23 września

Wykłady:
9:00-9:30 - dr Alicja Głębocka, Prodziekan Wydziału Historyczno-Pedagogicznego UO: Problemy ludzi starszych wyzwaniem XXI wieku?
9:30-10:00 - prof. dr hab. Zofia Szarota: Lęki i niepokoje pokolenia "50+" - kontekst ekskluzji społecznej.
10:00-10:30 - dr Maria Zrałek Prodziekan Wydziału pedagogicznego WSPTWP: Problem starości na początku XXI wieku.
10:30-11:00 - przerwa

Wykłady:
11:00-11:30 - dr Roman Kolek, z-ca dyr. Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ: Oczekiwania ludzi starszych a możliwości Narodowego Funduszu Zdrowia na przykładzie Opolszczyzny
11:30-12:00 - prof. dr hab. Eleonora Sapia-Drewniak, Kreatywna rola uczenia się w procesie rozwoju człowieka.
12:00-12:30 - przerwa

Dyskusja panelowa na temat Aktywność edukacyjna wydłuża życie...?
12:30-13:30 - prof. dr hab. Czesław Banach, mgr Harry Duda, prof. zw. dr hab. Stanisław Kaczor (prowadzący dyskusję), doc. dr Zygmunt Łomny, prof. zw. dr hab. Franciszek Marek,

Zakończenie konferencji
13:30-14:00 - prof. dr hab. Stanisław Rogala, Sędziwy pan rówieśnikom radzi.

Kontakt

Wyższa Szkoła Zarządzania
i Administracji w Opolu
Wydział Pedagogiczny
ul. Ozimska 63
45-368 Opole
tel. 077 402 16 00

Osoba odpowiedzialna za organizację konferencji:
Stanisław Rogala
mail: srogala@uni.opole.pl